Västergötland och platåbergen 20211128 Krönika 324

Vi mötte vintern i trakterna av Falköping och vägarna var otrevligt moddiga och hala varvid hastigheten i vanlig ordning bestämdes av underlaget. Det betydde max 60 kilometer per timma. Snöovädret bestod några mil hitom och bortom Falköping och snödjupet var mellan 5-10 centimeter blötsnö men med isbark på asfalten.
Ålleberg, fjärran, är ett platåberg sydöst om Falköping i Västergötland som är 335 meter över havet. Berget består av sedimentära bergarter som är överlagrade av ett hårt diabastäcke, som har skyddat de underliggande och mjukare lagren mot erosion. På Ålleberg finns en flygplats och en skola för segel- och hängflyg.
Namnet var omkring år 1325 Aldubiärgh och anses innehålla ordet ålla, på fornsvenska ”alda” för avlång fördjupning eller urgröpning, till exempel i ett berg, syftande på en eller flera fördjupningar i Ålleberg.
Hunneberg är ett platåberg söder om Vänern i Västergötland. Hunneberg skils från det mindre Halleberg i norr genom en cirka 500 meter bred sprickdal, där järnväg och landsväg går fram. Den högsta punkten ligger 153 meter över havet.
Hunneberg är uppbyggt av kambriska och ordoviciska lager som vilar på urberget. Som ett skyddande täcke finns det allra överst i lagerserien ett mäktigt täcke av diabas, som skyddat de underliggande mjukare sedimentära bergarterna. Alla bergarterna har varit eftersökta som råvara och har på flera sätt utvunnits och utnyttjats.
Namnet för Hunneberg var omkring år 1325 ”Hundäbiärgh” och är flertydigt. Utgångspunkter som övervägts för tolkningen är djurordet hund och att det var ett hundberg.
Halleberg är ett platåberg vid Vänern i Vänersborgs kommun, Västergötland. Berggrunden utgörs av kambriska och ordoviciska avlagringar, främst sandsten och alunskiffer med orsten, täckta av diabas. Lagren stupar svagt åt norr eller nordnordväst. Halleberg skiljs från Hunneberg i söder genom en 500 meter bred dalgång. Vegetationen på platån domineras av gran och tall och av vidsträckta mossar, medan rasbranternas nedre delar är artrikare.
Halleberg är Sveriges största fornborg, cirka 20 kvadratkilometer stor, och nästan helt naturligt befäst. Större stenvallar finns främst vid Storegårdsklev i sydväst, där flera vallsystem är sammanlagt cirka 1 500 meter långa, mindre stenvallar finns i framkomliga klyftor på flera ställen. Fornborgen anlades under järnåldern, men Halleberg utgjorde en tillflyktsort ännu under 1600-talets gränskrig.
Namnet för Halleberg var omkring år 1325 Haal, och ännu tidigare endast Hall, i betydelsen berghäll eller klippa.
Vintervädret förföljde oss på hemvägen men upphörde nästan tvärt några kilometer innan vi kom fram till Vätterns västra strand, sedan återkom hösten.
Bästa hälsningar och på återseende!
//Dan