Långasjön och klockgentianorna. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 469 20220930

Långasjön och platsen utmed strandremsan alldeles nedom parkeringsplatsen är en av många platser utmed sjön där den ovanliga och rödlistade arten klockgentiana växer.
Få av badgästerna vet om detta och därför får arten vara ifred.
Kanske skulle man sätta upp en liten informationsskylt om områdets och artens värde, eller kanske inte.
Klockgentianan, ”Gentiana pneumonanthe”, är enligt 2020-års rödlista, ”Starkt hotad” eller ”EN”. 
Arten växer på fuktig till våt mark i fukthedar och fuktängar, ofta hävdade genom bete eller slåtter. Lokalerna ligger ofta vid stränder av sjöar, gölar och vattendrag. Det främsta hotet mot klockgentianan är upphörande slåtter och bete. Torrläggning och beskogning av mader och fuktängar är också ett hot. Det finns ett åtgärdsprogram som är framtaget för att gynna klockgentianan samt alkonblåvingen som är helt knuten till denna art.
Alkonblåvingen är en art som likt klockgentianan är ”Starkt hotad” eller ”EN”, enligt senaste rödlistan 2020.
Klockgentiana är en bra representant för alla de arter som skulle gynnas av restaurering av vattenföringen i vissa vattendrag. Gamla vattendomar kan ses över, och nya vattendomar måste ta hänsyn till strändernas biodiversitet. Framför allt måste utjämnade högvattentoppar och högt sommarvattenstånd undvikas.
Klockgentiana har en främst sydvästlig utbredning i Sverige. Flest förekomster finns i Västergötland, Småland och Halland. I övriga landskap såsom Blekinge, Skåne, Bohuslän, Dalsland och Värmland har den enstaka och upp till ett 20-tal lokaler. Överallt har den under de senaste årtiondena minskat betydligt i utbredning och antal lokaler.
Klockgentianan växer ofta i växtsamhällen som domineras av gräset blåtåtel, pors och klockljung, exempelvis på fukthedar, fuktängar eller som här på stränder.
Arten är fullt utslagen bara i solsken i övrigt sluter den sig och är då inte alltid lätt att få syn på.
Lokalerna för klockgentianan ligger ofta, som här, vid stränder av sjöar och vattendrag, men arten förekommer även i fuktiga naturbetesmarker, i kraftledningsgator, på militära övningsområden med mera. Den är störningsgynnad och hävdgynnad. På ohävdade lokaler är den beroende av till exempel isgång och översvämning som håller borta tjock förna och hög vegetation. Klockgentiana förefaller också vara indifferent, okänslig, för kalk.
Honan hos alkonblåvingen lägger sina ägg utspridda ett och ett på knoppar eller utsidan av den nedre hälften av den trumpetformiga blomman hos klockgentianan, även på blommor där ägg tidigare lagts, trots att larverna ofta utvecklar kannibalism.
Ägget hos alkonblåvingen är vitt, tillplattat klotformigt och med fina porliknande gropar, utom närmast mikropylen där de är grövre. Larven är före livet i myrsamhället ljust köttröd med svart huvud, senare blir den gulvit eller fettfärgad likt larver av vedskalbaggar. Puppan är honungsgul med något mörktecknade vingslidor. Mikropylen är en kanal mellan integumentens spetsar i fröämnet. Integument betyder hölje och är en del i fröämne hos växter. Vid pollinationen når pollenslangen vanligen in till nucellus genom mikropylen. Nucellus är den inre delen av fröämnet i en fröväxts fruktämne innanför integumenten, höljet. I nucellus, som är fröväxtens makrosporangium, finns embryosäcken. Makrosporangium spelar en dominerande roll i ägglossningens sammansättning då det är här som bestämningen av en modercell sker, från vilken makrosporer bildas.
Jag hittade tyvärr inga små vita ägg från alkonblåvingen på de klockgentianor som jag studerade närmare, men här fanns minst 300 exemplar till på denna relativt begränsade yta.
Kanske är det inte så konstigt att jag inte hittade några ägg då arten alkonblåvinge ännu inte är observerad i Småland.
Populationerna av klockgentiana kan alltså vara mycket stabila och till synes livskraftiga, medan en närmare undersökning kan avslöja att unga plantor helt saknas. På de allra flesta lokalerna sker det idag ingen föryngring eller endast liten föryngring. För ett antal år sedan räknades över fyratusen blommande exemplar av arten klockgentiana runt Långasjön.
Bästa hälsningar och på återseende!
Hjälp Ukrainas folk!
Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra
och inte hatar varandra dödar varandra
genom beslut av gamla människor som känner varandra
och hata varandra men inte dödar varandra.
//Dan