Snövinter vid Skillingaryds dämme. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 703 20231231 Nyårsafton 2023 och gott slut!

Det satt en grönfink och bergfink vid den i särklass finaste fågelmatningen i Skillingaryd som ligger i Sturegatans förlängning.
Grönfink, "Chloris chloris", till vänster och en bergfink, "Fringilla montifringilla", till höger sitter sida vid sida och förser sig med näringsrika fröer för att överleva den nordiska vintern.
Grönfinken är rödlistad som ”Starkt hotad”, ”EN”, och häckar i skogsbryn, enbackar, buskmarker, parker och trädgårdar och den förekommer i större delen av landet. Arten har inte varit rödlistad tidigare, men den mycket kraftiga minskningen de senaste 10 åren, orsakad av en sjukdom, innebär att den nu uppfyller kriterierna för ”EN”. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske på grund av en sjukdom, en flagellat har nyligen sedan år 2007 invandrat till Sverige och har sedan dess påverkat beståndet kraftigt negativt. Minskningstakten har uppgått till 61 % under de senaste 10 åren.
Trichomonas är en encellig parasit som skadar slemhinnan i svalget och krävan hos fåglar. Sjukdomen är känd sedan medeltiden hos duvor och rovfåglar och sedan år 2005 har denna flagellat orsakat stor dödlighet hos framförallt grönfinkar i England och i de nordiska länderna.
Sedan sommaren år 2008 har många rapporter inkommit från privatpersoner om iakttagelser av sjuka och döda grönfinkar vid fågelbord runtom i Sverige, Norge och Finland. Sjuka fåglar har svårt att äta och dricka, de har ofta intorkade matrester på näbben och sitter uppburrade och apatiska kort innan de dör. Symtom som i mycket påminner om dem vid salmonellainfektioner. Hos duvor, framför allt ringduvor, ses till och från omfattande dödligheter där drabbade fåglar magrat av och dött till följd av stora mängder gulaktig, död vävnad i svalget, så kallad ”gulknopp”.
Trikomonas är en encellig flagellat och parasiten lever i fuktiga slemhinnor och orsakar hos fåglarna skador och sårigheter i munhålan, svalget och krävan som är en utvidgning av matstrupen, vilket leder till att fågeln inte kan äta och dricka normalt. Drabbade fåglar tappar vikt och dör av svält, uttorkning eller av en sekundär allmäninfektion med bakterier.
Trikomonasinfektion är historiskt välkänt bland duvor och rovfåglar som äter sjuka duvor. Hos grönfinkar har sjukdomen noterats i England sedan år 2005, och därefter i de nordiska länderna sedan sommaren år 2008. Sjukdomen finns även i USA, bland tättingar av andra arter.
Parasiten sprids mellan finkarna vid fågelbord eller fågelbad och troligen från smittade vuxna fåglar som matar ungar. Sjuka fåglar har svårt att svälja och kan tappa mat med parasiter på, som andra fåglar sedan äter upp, eller så smittas fågelbadvattnet när de försöker dricka.
Det bästa sättet att minska spridningen av smittan är att under några veckor sluta utfodra fåglarna och tömma fågelbad så att flockar av fåglar inte samlas på en liten yta.
Trikomonasparasiter från finkarna smittar inte däggdjur eller människor, men kan förmodligen smitta andra fåglar, inklusive tamfåglar och höns. God handhygien gäller alltid när man har hållit på med fågelautomater och fågelbad eller hanterat sjuka eller döda fåglar.
Flagellater, även benämnda gisselorganismer eller gisseldjur, är encelliga protister. De har flageller eller gissel, det vill säga, piskliknande organeller som ofta används för förflyttning. Flagellerna hos dessa organismer är oftast färre än fyra i antal och över 7 000 arter räknas till flagellaterna.
Bergfinken till vänster på bilden äter i godan ro bredvid grönfinken till höger vid den finaste fågelmatningen i Skillingaryd.
Bergfinken, är inte rödlistad och räknas som ”Livskraftig” eller ”LC”, häckar i barrskog och blandskog samt i fjällbjörkskog. Arten förekommer i Norrland, västra Dalarna och norra Värmland samt sparsamt till sällsynt vidare söderut till mellersta Värmland, norra Västmanland och södra Gästrikland.
Klibbtickan jobbar ihärdigt med att bryta ner veden i den gamla granan i Gropabäcken och ett flertal vackra sporspridande frultkroppar draperar granstammen som ligger alldeles i närheten av bäckfåran vilket leder till hög luftfuktighet som är mycket bra för svampar.
Det fanns mycket fågel nere i det som i folkmun kallas för Skillingaryds dämmen och som är en plats för att få bort eller reducera det övergödande ämnet kväve från avloppsvattnet innan det åter släpps ut i Lagan på sin fortsatta väg åt sydväst mot västerhavet i Laholmsbukten.
Det låg mängder med gräsänder, ett mindra antal sångsvanar samt ett par krickor, några rörhöns och en vattenrall. 
Gräsänderna var mycket rörliga och därmed svårräknade vilket får mig att estimera antalet till kanske upp emot 130 exemplar, ganska väl fördelat mellan honor och hanar.
De adulta sångsvanarna är som vanligt vackert vita med gul näbbas och svart näbbfront medan ungfåglarna alltmer börjar att rugga till sin vita dräkt från den gråbruna ungfågeldräkten från i somras.
Jag räknade till 12 vuxna sångsvanar och 6 ungfåglar men även här var det omflyttning och numerären ändrades lite hela tiden. 
Jag brukar samtala med dem med ett långsamt, upprepat och lugnt "ao" i olika tonlägen och då brukar de komma närmare vilket gör att jag tror att de förstår mig!?
En ung och en äldre sångsvan där den äldre har satt ner huvudet i något kletigt och dyigt, jag undra vad det kan vara. Hoppas bara att det inte är oljespill!
Fågelmatningen vid Skillingaryds dämme är en upplevelse varje gång och idag åt den större hackspetten proteiner med stor frenesi, så stor att den inte alls noterade min närvaro.
Vid fågelautomaten var det dock ganska få gäster vid mitt besök och jag noterade ett 10-tal talgoxar, några blåmesar och en domherre i ett träd i närheten.
Kanske är det dags för ommålning och renovering av automaten efter denna vintersäsong.
Kungsfiskaren fick jag inte se idag, ej heller strömstaren men att sakta vandra utmed Lagan är alltid lika spännande ändå!
Lagans vatten fortsätter i alla fall i lugn takt ner emot slutstationen i Laholm och Laholmsbukten i Halland med dess biologiskt mycket rika sandmiljöer.
Utmed en sträcka av nästan tre mil, från Båstad i söder till Halmstad i norr kantas Laholmsbukten av vidsträckta sandstränder. Centralt i bukten, på ömse sidor av Lagans mynning ligger Natura 2000-området ”Laholmsbuktens sanddynsreservat”. Från söder till norr omfattar Natura 2000-området naturreservaten Hökafältet, Tönnersa och Gullbranna.
Sanden längs Hallandskusten härstammar från den senaste istiden och har kommit hit med stora isälvar från den smältande isen från cirka 14 000 år sedan. Sedan dess har havsytans nivå höjts och sänkts under perioder och vegetationen har förändrats genom årtusenden. Innan människan började odla och hålla betesdjur dominerades sandkusten i södra Halland av skogar med tall, hassel och ek. Därefter har kusttrakterna utnyttjats, framförallt för bete och virkestäkt och det har öppnat upp landskapet alltmer. Sedan 1500-talet och fram till för drygt hundra år sedan var vinden och öppen sand en betydande faktor i kustbefolkningens vardag.
Kusthedarnas och flygsandens historia är komplex och ofta skildras problem med flygsand i historiska beskrivningar från Hallandskusten men samtidigt var sandkustens skogar och hedar till nytta för befolkningen på flera olika sätt. De höll också en hög biologisk mångfald med ett artrikt växtliv och djurliv på arealer med en omfattning som vi idag kan ha svårt att föreställa oss.
Efter många års försök att på olika sätt kontrollera flygsanden förbjöd staten under år 1826 till slut både bete, trädfällning, torvtäkt och tångkörning på flygsandfälten. Pålagorna medförde att flera av de gemensamma allmänningarna skänktes till staten och samtidigt påbörjades ett omfattande arbete i statlig regi att plantera både gräs och trädplantor på de Halländska sandfälten.
Dansken JO Bruhn som var anställd under landshövdingen i Halland drev ett planteringsprojekt från år 1827 och ett trettiotal år framåt där miljontals plantor av sandrör och strandråg planterades på flygsandfälten. Bara på Hökafältet sattes mellan 8–9 miljoner gräsplantor. År 1851 skänktes Hökafältet till staten av samfälligheten och därefter påbörjades skogsplanteringar i stor skala.
Mellan åren 1878–1905 sattes 1,6 miljoner tallplantor och 3 miljoner bergtallplantor på Hökafältet och avsikten med skogsplanteringen var här liksom på andra flygsandfält i första hand samhällsekonomiskt, nämligen att producera skog.
Vid en kartering av flygsandfälten i Halland under år 1936 konstaterades att sandflykten definitivt var stoppad men av rädsla för ny sandflykt klassades ändå de uppväxande skogarna som skyddsskogar med restriktioner för avverkning.
Sandspöket väcktes till liv av badlivet, och från 1950-talet och framåt ökade byggandet av fritidshus i strandnära lägen. Öppen och rörlig sand kunde ställa till problem där badstugor och fritidshus byggdes långt ut i dynerna och återigen väcktes oron för flygsand. Utredningar och åtgärdsprogram togs fram över hur sanden skulle kontrolleras och detta tillämpades på bred front, även i obebyggda områden.
På 1970-talet bildades flera naturreservat i dynområden i Halland och avsikten var att skydda mot exploatering, att bevara flygsandfälten som företeelse och att gynna friluftslivet. Skötselplanerna för dessa reservat präglades av den nyväckta oron för flygsand. Öppen sand skulle täckas med ris och dynerna stabiliseras och en kombination av detta tillsammans med flera andra faktorer har medfört att de öppna sandmarkerna försvunnit i snabb takt både i och utanför naturskyddade områden.
En av de öppna sandmarkernas absoluta karaktärsart är eller snarare var fältpiplärkan. Den häckar eller häckade bara på öppna och magra marker och lever framförallt på insekter som den jagar genom att springa eller hoppa i luftsprång. Från att ha varit en vanlig häckfågel i sydsvenska öppna sandmarker har den svenska populationen stadigt minskat i takt med att sandmarker beskogats eller exploaterats sedan slutet av 1800-talet. I Halland räknades år 1979 till 50 revir och antalet har sjunkit fram till år 2011, sedan dess har inga revir längre konstaterats i länet. Den minskande trenden är likadan i övriga Europa och fältpiplärkan är nu upptagen i fågeldirektivet vilket innebär att medlemsländerna inom artens utbredningsområde i EU ska jobba för att säkra och återställa beståndet.
Accelererande igenväxning hotar hundratals arter och inventeringar av framförallt insekter i Halländska sandmiljöer under 2000-talet har radikalt ökat medvetenheten om sandmarkernas unika och rika mångfald. Detta har i sin tur belyst den akuta situationen, att en rad arter riskerar att försvinna på grund av igenväxning i sandmarkerna.
På Artdatabankens förteckning av hotade arter, ”Rödlistan” finns uppgifter från Halland om total 393 sandmarkslevande arter men av dessa saknas aktuella fynd av 94 arter idag, det vill säga, var fjärde hotad sandmarkslevande art finns inte längre kvar i länet.
Under de senaste åren har resultat från restaurering av sandområden utmed Hallandskusten visat att det inte är för sent att rädda mångfalden. Små populationer av insekter på de återstående öppna sandområdena hittar tillbaka när igenvuxna dyner åter öppnas upp och inte minst får också vi människor återigen tillgång till varma och öppna sanddyner när täta buskage av vresros och bergtall tas bort.
Syftet med åtgärderna inom Life-projektet Sand Life, under åren 2012–2018, var att återskapa delar av de forna öppna sandmarkerna med en mosaik av blommande örter och solexponerade sandblottor. I sanddynerna kommer sly, vresros och bergtall att tas bort, och längre inåt land kommer även där stora bestånd av bergtall att avverkas för att ge plats åt sandiga hedmarker och betesmark. Ytor med bar sand kommer att skapas genom att matjord och barrförna skrapas bort. Naturvårdsbränning kommer att genomföras i dyner och på nyöppnade ytor för att bränna bort förna, tät fjolårsvegetation och på så sätt gynna insektslivet och en rik flora. Beskogade delar kommer att inom vissa områden göras mer ljusöppna och få ett större inslag av fläckar med bar sand.
I de norra delarna av Hökafältet och de centrala delarna av Tönnersa kommer nya betesmarker att stängslas in. Betesdjur är en viktig del i att hålla dessa miljöer öppna och samtidigt bidrar de med markstörning vilket är en förutsättning för många arter i sandiga miljöer.
Ett liknande projekt som jag beskrev ovan från Laholmsbukten skulle jag önska genomfördes även för och på den unika sandmiljön och ljunghedsmiljön på Skillingaryda skjutfält från Spännebergen i norr ner till gränsen för det militära området norr om Klevshult.
Apropå bilden så har det under årens lopp häckat arten större hackspett i hålet och jag hoppas att så blir fallet även till nästa häckningssäsong med start i mars-april år 2024.
Bästa hälsningar och på återseende!

Hjälp Ukrainas folk!

Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra

och inte hatar varandra dödar varandra

genom beslut av gamla människor som känner varandra

och hatar varandra men inte dödar varandra.
 
//Dan