Brytningstid på ett ögonblick, del 2 20210228

Den gamla granen alldeles öster om Hemvärngården mellan Östra och Västra lägret på Skillingaryds skjutfält och som föll till marken av stormvindar för ett antal år sedan hade en överraskning till mig i form av en svamp som man verkligen inte vill ha hemma i huset.
Hussvamp, ”Serpula lacrymans”, är en art i basidsvampsordningen ”Boletales”. Fruktkroppen är vanligen tryckt mot underlaget och kan bli flera decimeter vid. Den är köttig och brunaktig med vit kant och har gropigt till veckat hymenium. Både fruktkroppar och växande mycel avsöndrar vätskedroppar. Det bomullslika mycelet kan växa metervis över såväl trävirke som källargolv och murade ytor.
Hussvamp är en synnerligen svår skadegörare, som kan ödelägga byggnader totalt. Den angriper oimpregnerat virke i hus och orsakar brunröta, varvid träet faller sönder i fyrkantiga bitar. Den klarar sig med en träfuktighet på bara 20–30 %, med en övre gräns vid 55 %, och trivs bäst vid rumstemperatur. Vid nedbrytningen av träets cellulosa produceras även giftig oxalsyra, som måste neutraliseras med kalk, denna får svampen från murbruk, betong, puts, stenull och andra basiska material. Arten har i naturen påträffats växande på trädstammar i Himalayas skogar. Den är i Sverige tämligen vanlig och kan påträffas hela året och sanering sker främst med torka eller värme.
Det är andra svampar på plats, förutom hussvampen, som hjälper till att bryta ner resterna av den gamla granen nämligen två stora exemplar av arten klibbticka.
En annan stor gran i närområdet bakom Hemvärngården är sedan länge död genom angrepp från granbarkborre och senare av olika arter hackspettar.
Granbarkborre eller åttatandad barkborre, ” Ips typographus”, är en art i skalbaggsfamiljen vivlar och är mellan 4–5,5 millimeter lång samt mörkbrun. Täckvingarna har baktill en urgröpning, som på vardera sidan är kantad av fyra tänder. Larverna utvecklas i innerbarken, i floemet, mestadels på försvagade eller nyavverkade granar. Hanen påbörjar gångsystemet, gnager ut parningskammaren och sänder ut ett feromon som lockar till sig honor och fler hanar. Många tusen djur kan genom att de är koordinerade av detta aggregationsferomon övervinna granens savflöde, varigenom trädet dödas, vilket, i sig, är en förutsättning för att larverna ska kunna utvecklas. Gångsystemet består av två till fyra decimeterlånga modergångar och därifrån vinkelrätt utgående larvgångar. De i juli-augusti nykläckta skalbaggarna stannar under barken och äter av savbarken. Antingen förblir de där också under vintern, särskilt på liggande träd, eller så gnager de sig ut och övervintrar i förna. De svärmar huvudsakligen i maj-juni. Arten är allmän i hela Sverige, och vissa år, i synnerhet efter torka, stormfällning och snöbrott, kan mycket stora populationer byggas upp, med betydande skadegörelse som följd. Arten vållar skada dels genom att skalbaggen överför en svamp som färgar timret, splintveden, blå, så kallad blånad, dels genom att fullt friska granar kan angripas och dödas vid skalbaggens massuppträdande. Skador undviks i första hand genom förebyggande åtgärder, till exempel genom att obarkat granvirke tas bort ur skogen före barkborrarnas kläckning och att träd med pågående angrepp avverkas och barkas. Svärmande skalbaggar kan även lockas till feromonfällor och därigenom förhindras att lägga ägg vilket skedde på Skillingaryds skjutfält efter stormarna Gudrun och Per.
Hemvärnsgården som ligger i östra delen av Östra lägret på Skillingaryds skjutfält är ett relativt nyrenoverat och mycket vackert hus, såväl exteriört som interiört. Huset användes i huvudsak av hemvärnet.
Denna gamla granstubbe är numera "hem" för dessa vackra zontickor, "Trametes ochracea", men att dessa tickor väljer gran är lite ovanligt för de förekommer oftast på björk och asp.
Bästa hälsningar och på återseende!
//Dan