Lagans vattennivåer sjunker äntligen. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 527 20230129

Den gamla bropelaren av sten mitt i ån Lagan, som en gång bar upp träbron till Östanå by, byn som inte längre finns, är nu åter synlig över vattenytan med några decimeter.
Stenfundament mitt i Lagan från den gamla träbron över till Östanå by är förvånansvärt välbevarad trots att många år har gått sedan själva träkonstruktionen försvann.
Här brukande vi unga grabbar stå vid lågvatten på somrarna, i mitten och slutet av 1960-talet, när vi fiskade eller när vi spanade efter änder, strömstare eller kungsfiskare.
Bara några tiotals meter uppströms floden, åt norr, finns den ”nyare” bron av stål, betong och oljegrus, även den numera ett minne blott som färdväg.
Ytterligare några hundratal meter uppströms finns den "nya" och farbara bron över Lagan och motorvägen.
Det börjar så sakteliga bli läge att se över sina fågelholkar inför våren, och kanske att sätta upp nya holkar vilket våra fåglar så väl behöver.
Ytterligare ett insekthotell, nummer 2, finns nu vid Fågelforsdammens kraftstation, detta ligger cirka 100 meter norr om hotell nummer 1 och inte långt från dammen.
Insektshotell nummer 2 vid kraftstationen utmed Fågelforsleden.
Insektshotell, även kallat bihotell, är en av människan byggd konstruktion där insekter ska kunna bo och övervintra. Ett insektshotell kan därför liknas vid en fågelholk för insekter.
Insektshotell populariserades först i Tyskland, som länge haft problem med krympande habitat för insekter.
Insektshotell finns i många olika varianter och designas ofta för att möta en eller flera insektsarters specifika behov. Till exempel trivs vissa arter i fuktiga miljöer och andra där det är soligt och torrt.
Ett enkelt insektshotell kan bestå av ett obehandlat trästycke med flera hål borrade, mellan 3–13 millimeter i diameter och några centimeter till en knapp decimeter djupa. En annan vanlig konstruktion är ett knippe bamburör eller vassrör, väderskyddade av ett litet tak.
Den gamla granlågan, med utsikt mot grantoppen, utmed den gamla åfåran är alldeles full med biologisk mångfald av svampar, mossor och lavar. Låt granlågan vara!
Den gamla granlågan med utsikt mot roten är en mycket viktig del i områdets biologiska mångfald..
Nu börjar ön där förr Järfva kvarn fanns åter bli synlig över den gamla åfårans vattenyta.
Den nya och efterlängtade cykelvägen mellan Skillingaryd och Linnesjön börjar ta form.
Sorkens gångar under snötäcket smälter så sakteliga fram vid Store stenen i Viedalen.
Cykelvägen vid Viedalen över kärret och och norr om Store stenen går redan alldeles utmärkt att promenera på.
Det gäller att dränera väl vid kärret så att inte den nya cykelvägen undermineras och raseras.
Mitt i kärret vid Viedalen och Store stenen står Oden och undrar vad som händer. Kärret är en våtmark med vatten från Movadsbäcken och skapat av Movadsbäcken.
Detta är vad Oden ser vid Viedalen, den nya cykelvägen, Store stenen och järnåldersgravfältet samt naturligtvis Tofterydsvägen.
Vilka fina informationsskyltar som satts upp utmed Östra Allégatan i Skillingaryd, stanna till, läs och lär!
Bästa hälsningar och på återseende!
Hjälp Ukrainas folk!
Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra
och inte hatar varandra dödar varandra
genom beslut av gamla människor som känner varandra
och hatar varandra men inte dödar varandra.
//Dan