Rylen i Grytås. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 484 20221030

Vi befinner nu oss i Ulvhultsåns och sedemera Österåns dalgång vid Grytås i de västra delarna av Vaggeryds kommun bara en knapp kilomer öster om Uddebo och ett mycket större antal kilometer västnordväst om Skillingaryd.
I de biologiskt rika, fuktiga och tidvis översvämmade betesmarkerna utmed Ulvhultsåns norra sida i Grytås växer bland annat den ovanliga och mycket vackra granspiran.
Granspira eller skogsspira, ”Pedicularis sylvatica”, är en art i familjen snyltrotsväxter. Den är en tvåårig, mellan 8–25 centimeter hög ört med ogrenad stjälk, dock utgår från stjälkbasen långa, nedliggande sidogrenar. Bladen är strödda och parflikiga.
De läppformiga blommorna är röda eller någon gång vita, de har mycket lång, rak överläpp och utstående underläpp. Blomningen inträffar i maj–juni och frukten är en mångfröig kapsel, och fröna, som har ett oljerikt och för myror välsmakande vårtlikt bihang, sprids med hjälp av just myror.
Arten, som hör hemma i Europa och Nordamerika, är kalkskyende och växer på fuktig ängsmark och mager torvjord.
I Sverige förekommer den mindre allmänt eller sällsynt norrut till Dalarna men den minskar kraftigt och är utgången från många växtplatser i norr. Arten är fredad i Dalarnas län och rödlistad som ”NT” eller ”Nära hotad” i senaste rödlistan från 2020.
Det är ett alldeles magiskt ljus över markerna då det sneda och rödaktiga kvällsljuset målar naturen i de vackraste färger.
Det är i området av denna kraftledningsgata som den ovanliga växten ryl växer sedan många år tillbaka. Rylen är en växt som jag bara vet om en annan lokal för och den ligger i tallmoarna vid Ya och Hörle norr om Värnamo.
När jag zoomar in förra bilden ser man att trakten är en småskalig jordbruksbygd och skogsbygd med betande kor och vackra ängsmarker och hagmarker som öar i skogsmarkerna.
Det är i området runt det gamla rävgrytet och grävlinggrytet som rylen växer och sakta men säkert sprider sig i slänten ner emot Ulvhultsån.
Den ovane vandraren skulle säkert bara notera arten som lingon för rylens blad har verkligen lingonlikt utseende om man inte titta efter noga eller om den blommar.
Ryl, ”Chimaphila umbellata”, är i senaste rödlistning från 2020 klassad som ”EN” eller ”Starkt hotad”. Arten förkommer från Skåne till Medelpad samt på Öland och Gotland och växer i huvudsak i glesa tallskogar på genomsläppliga mineraljordar eller hällmarker. Vid skogsbruk måste man ta hänsyn till arten och många lokaler, precis som denna, följs upp och räknas regelbundet av Floraväktarna.
Här har någon bitit av en stor del av den vackra blomman och nästan bara stjälken finns kvar tillsammans med en frökapsel av normalt fyra.
Ryl är en ljuskrävande skogsväxt som växer på magra men inte alltför sura och gärna kalkpåverkade jordar. Den är i huvudsak knuten till glesa, inte allt för torra tallskogar på genomsläppliga mineraljordar eller hällmarker. Kännetecknande för dessa tallskogar är att de är tämligen öppna och att blåbär, ”Vaccinium myrtillus”, spelar en underordnad roll.
Ofta växer ryl tillsammans med lingon, ”Vaccinium vitis-idaea”, knärot, ”Goodyera repens”, linnea, ”Linnaea borealis”, tallört, ”Monotropa hypopitys” och pyrolor, särskilt grönpyrola, ”Pyrola chlorantha” vilket stämmer här.
Rylens ståndortskrav liknar delvis mosippans, ”Pulsatilla vernalis”. När tallskogen sluter sig och granen etableras brukar blomning och fruktsättning upphöra. Detsamma sker även när blåbärsriset blir för tätt. Efter stormfällning av enstaka träd och lätt gallring kan arten återigen blomma. Påfallande ofta påträffas ryl längs stigar, vid rotvältor eller andra smärre markblottor. Sannolikt är den gynnad av skogsbete som skapar öppna skogar med tunt humustäcke. En enskild klon förefaller kunna fortleva under åtskilliga år, i några dokumenterade fall i upp till 150 år.
Bästa hälsningar och på återseende!
Hjälp Ukrainas folk!
Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra
och inte hatar varandra dödar varandra
genom beslut av gamla människor som känner varandra
och hata varandra men inte dödar varandra.
//Dan