Skrôlebohôl och Fågelforsleden julisommar 20200731

Skrôlebohôl har ändrat karaktär, de skuggande granarna är borta, ljus och temperatur har ökat och markvegetationen återhämtar sig så sakta.
Skogssallat, ”Mycelis muralis”, blommar igen i Skrôlebohôl. Arten blommar i juli-augusti, blomkorgarna är bara en centimeter breda och har en smalt cylindrisk holk och vanligen bara fem tunglika blommor. Frukten är svart, plattad och har ett kort spröt och hårpensel.
Tomtskräppa, ”Rumex obtusifolius”, är karaktäristisk med sina stora, skaftade basalblad, vilka mest påminner om dem hos pepparrot, ”Armoracia rusticana”.
Tomtskräppans blomställning är grenig med blommor i ganska glest sittande kransar och förr kallades den för tomtsyra.
Bildens giftiga art brun flugsvamp, ”Amanita regalis”, förväxlas gång på gång med matsvampen stolt fjällskivling, ”Macrolepiota procera”, som är också brun och har en ring, men är större än sin giftiga artfrände.
Stolta fjällskivlingen har fasta fjäll som är mörkare än bottenfärgen, de är inte lösa hyllerester som hos bruna flugsvampen och det är bra att hålla i minnet att brun flugsvamp har hyllerester på den lökformiga fotbasen, det har inte stolta fjällskivlingen. Den stolta fjällskivlingens ring lossnar också lätt som ringen på ett finger.
Eldticka, ”Phellinus igniarius”, växer i löv- och blandskog samt i parker, alléer och trädgårdar. Man hittar arten på levande och nyligen döda stammar av lövträd, främst sälg och vide men också på pil, björk, al, apel och oxel. Den växer även på hassel, bok och rönn och är en så kallad vitrötare.
Sprängört, ”Cicuta virosa”, är en mycket giftig växt och speciellt roten innehåller cicutoxin. Förtäring kan innebära livsfara, även små mängder kan ge allvarlig förgiftning. Dödsfall har inträffat vid förväxling med ätliga rötter. Rotstocken och nedre delen av stjälken är ihåliga med tvärväggar och innehåller en gulaktig, oljig växtsaft, där giftet är koncentrerat. 
Sprängörten växer vid stränder, vattendrag eller på fuktiga ställen. Roten kan bli lättåtkomlig vid till exempel vid grävning eller torka. Symtomen kan komma plötsligt, inom en halvtimme, med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.
Det ligger ett skelett av en råbock nere vid Skrôlebohôl, och jag undrar naturligtvis vad som hänt.
En gång var det en ståtlig råbock, nu väntar kvarlevorna på att återgå till de urgamla kretsloppen.
Gulsporre, ”Linaria vulgaris”, blommar från juli till september med gula blommor som sitter samlade i toppställda klasar. Kronan är läppformig, blekgul med en orangegul buckla, och har en rak sporre.
Enligt Carl von Linné, år 1755, användes gulsporre blandad med mjölk för att döda flugor och den har därför på sina håll kallats flugblomster. Namnet flugblomster används dock numera om orkidén flugblomster, ”Ophrys insectifera”. Plockad före blomningen och kokad med alun uppges gulsporre färga gult.
Ibland förekommer blomklasar där en eller flera blommor är radiärsymmetriska med en tubformad blomkrona, fem ståndare och fem sporrar, så kallad ”peloria”. Missbildningen uppmärksammades redan av Carl von Linné som skrev om fenomenet i ”Dissertatio botanica de Peloria”, år 1744. Han beskriver där växten och ger den namnet ”Peloria” som kommer av grekiskans ”pelor” som betyder vidunder.
Någon, kanske kungsfiskaren, har varit i rasbranten och provgrävt men gett upp, dock har en ungfågel av kungsfiskare setts vid Skillingaryds dämme för någon vecka sedan så någonstans i närområdet har kanske arten häckat och lyckats med häckningen i år vilket är mycket trevligt.
Våra blickar möttes för ett kort ögonblick när kungsfiskaren satt och vilade på träkonstruktionen vid ett av utloppen från turbinerna vid Fågelforsdammen. Avståndet mellan oss var mindre än två meter och tiden var kanske en sekund, hursomhelst kameran hann jag inte att använda.
När jag sakta gick hemåt kände jag den kväljande och omisskänliga doften från liksvampar eller stinksvampar. Jag hittade strax med hjälp av min näsa ett tiotal exemplar och samtliga var fulla med flugor och svarta skogssniglar. Inget får gå till spillo i naturen.
Bästa hälsningar
//Dan