Hultsgärde, en by som inte längre finns, del 3, Valborgsmässoafton 2023. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 585 20230430

Valborg, Walburga eller Walpurgis, föddes cirka år 710 och dog år 779, var en anglosaxisk furstedotter, abbedissa och helgon. Valborg följde sina bröder till Tyskland och blev år 761 abbedissa i det av dem grundade dubbelklostret Heidenheim i Bayern. År 870 fördes hennes reliker till det närliggande Eichstätt, varifrån hennes kult spreds över Europa. Hennes translationsdag, det vill säga den, dag då helgonets reliker överförts till ett skrin, är den 1 maj.
Luddenätterna, i Skåne kallade valborgsnaddarna, i västra Sverige kallade korsmässevinter, är dagarna kring 1 maj, då det enligt Bondepraktikan, ”Luddi nätter”, var risk för en köldknäpp. Var däremot luddenätterna varma var detta ett förebud om en kall och regnig sommar.
De numera helt dominerande årseldarna är valborgsmässobålen, som från början bara fanns i landskapen kring Stockholm, dit de troligtvis införts av tyskar från Lübeck. Eldarna har haft dels en praktisk innebörd, nämligen att skrämma bort rovdjur inför boskapens betessläppning, dels en mer rituell, att skrämma bort häxor vid påsk och Valborg.
Valborgsmässoafton, den 30 april, är sedan medeltiden dagen före den dag som bär namnet Valborg. Namnet Valborg på 1 maj infördes dock inte i den svenska almanackan förrän år 1901, vilket kan ses som en bekräftelse på denna folkfests starka ställning i svensk tradition. Vanliga sätt att fira valborgsmässoafton är att tända bål och sjunga vårvisor. I dag är valborgsmässofirandet mest intensivt i studentstäder som Lund och Uppsala.
Sederna på valborgsmässoafton är dels inhemska och dels av tyskt ursprung. I Tyskland ansågs valborgsmässonatten, ”Walpurgisnacht”, efter Walpurgis som är det tyska namnet på Valborg, som tidpunkten för häxsabbaten. Därför tände man bland annat i norra Tyskland bål i det fria för att hålla häxorna på avstånd. Denna sed infördes med tyskarna i de östsvenska städerna till Sverige, och assimilerades med övriga svenska årseldsbruk vid betessläppningen av boskapen så här års, med det praktiska syftet att skrämma bort rovdjur. Valborgsmässoeldarna var dock länge ett ganska lokalt centralsvenskt och östsvenskt bruk.
I Sverige omtalas valborgsmässan och 1 maj som festdagar i köpmännens och hantverkarnas gilleslag redan på 1300-talet. I skolstäderna bjöd djäknar, de manliga gymnasisterna, flickor till kransgille för att förbereda sin majgrevefest. Majgreve är en rollgestalt i upptåg som ingick i det senmedeltida majfirandet eller pingstfirandet i det forna danska kulturområdet mot bakgrund av ett kontinentalt festmönster. Under valborgsmässans kväll drog ungdomarna från hus till hus för att uppvakta med sång och dans hos borgarna och i utbyte få bidrag till festen. I de gammaldanska landskapen drog drängar och pigor på liknande sätt från gård till gård för att uppvakta hos bönderna. Sedan överheten hade förbjudit drängarna att använda kyrkklockorna för att kalla till samling, tände de istället eldar för detta ändamål. På en del håll i Mellansverige brukade barnen springa omkring på valborgsmässoafton och väsnas med koskällor i syfte att skrämma bort rovdjur inför betessäsongen. Upptåget kan emellertid betraktas som ett maskerat tiggeri av samma slag som djäknarnas och drängarnas kringgång med sånguppvaktning. Många festbruk är gemensamma för fastlagen, valborgsmässoafton och 1 maj.
Bilden visar ännu en försvunnen gård i Hultsgärde där bara grunderna finns kvar. Här bodde en gång Siri i Hultsgärde.
Bara en ensam grund och trappa finns kvar där en gång Siri Gustavsson eller Siri i Hultsgärde bodde i den numera försvunna byn Hultsgärde.
Under husets sista år bodde det för övrigt en grävlingfamilj i grunden under huset.
Det finns en riklig påväxt av brosklav, ”Ramalina fraxinea”, i de gamla lönnarna. Brosklav är en art i gruppen busklavar och har bandlikt tillplattade grenar, som kan bli mellan 25–30 centimeter långa och upp till 2 centimeter breda.
Den biologiska mångfalden i byn Hultsgärde och Norra Linneryd är för övrigt mycket rik. 
Fruktkropparna hos brosklaven är stora och gulaktiga och laven växer hängande på bark av i första hand ädla lövträd och påträffas tämligen allmänt i södra och mellersta Sverige. Den förekommer förutom i norra Europa även i Nordafrika och Nordamerika.
Tack vare det höga pH-värdet hos cementen i bland annat den övergivna trappan till de försvunna gårdarna i området är det spännande att botanisera efter lavar och mossor som är kalkgynnande eller till och med kalkkrävande.
Enheten eller skalan pH är ett mått på hur sur eller basisk en vätska är och är detsamma som pH-värde. Basisk är detsamma som alkalisk och är den kemiska motsatsen till sur.
På pH-skalan är 1 mycket sur och 14 mycket basisk och om vätskan har pH-värdet 7 är den varken sur eller basisk, utan neutral.
Med ett instrument som heter pH-meter kan man mäta pH-värdet noggrant men om man inte är intresserad av ett exakt pH-värde kan man använda en så kallad pH-indikator, till exempel lackmus som är rött i sur vätska och blått i basisk vätska.
Joner eller laddade atomer bestämmer pH-värdet och pH-värdet för en vätska bestäms av balansen mellan antalet vätejoner och hydroxidjoner. Bokstaven H i pH står just för vätejoner.
Om en vätska innehåller fler vätejoner än hydroxidjoner är dess pH-värde lägre än 7.
Om en vätska innehåller lika många vätejoner och hydroxidjoner är dess pH-värde lika med 7.
Om en vätska innehåller färre vätejoner än hydroxidjoner är dess pH-värde högre än 7.
Bildens eldticka, ”Phellinus igniarius”, som här växer på den gamla lönnen är allmän i hela Sverige samt växer parasitiskt på björkar och andra lövträd där den orsakar en svår röta.
De fleråriga, mycket hårda fruktkropparna, som sitter löst fastvuxna på trädstammarna, blir mellan 5–20 centimeter breda och 2–12 centimeter tjocka. Dessa är först knölformiga men blir så småningom hovlika eller konsollika. Fruktkroppens ovansida är grå till svart med koncentriska fåror och sprickor och porlagret är rödbrunt.
Svampen uppvisar dock en stor variation, och ett flertal närstående arter har beskrivits och om man följer denna uppdelning växer den egentliga ”Phellinus igniarius” endast på växtsläktet vide eller ”Salix”. Eldtickans fruktkroppar brinner mycket långsamt, och förr användes den till att under natten hålla spisens eld vid liv, därav namnet.
Tidens tänder gnager fort, effektivt och skoningslöst, bara grunder finns kvar på den vackra gård i Hultsgärde där Johan och Wilhelmina en gång bodde med sonen Alvar och sedermera också hans hustru Tora, därom råder det inget tvivel även om brandkåren hjälpte till på slutet då husen användes som brandövning.
Skylten säger, 239, 1:17, Johan Karlsson, 1856, hustrun Wilhelmina, sonen Alvar 1887–1979, hans hustru Tora 1892, såld A:6 1940.
Med fattigboden i bakgrunden vänder jag byarna Hultsgärde och Norra Linneryd ryggen och cyklar sakta hemåt med en känsla av sorg, tomhet och obehag över utvecklingen men inser samtidigt att världen är, och har alltid varit, dynamisk och föränderlig.
Vi människor har till en del förmågan att styra utvecklingen, till det bättre men också till det sämre, till det rätta eller till det felaktiga, ibland blir jag dock osäker på klarsyntheten i denna vår förmåga.
Bästa hälsningar och på återseende!

Hjälp Ukrainas folk!

Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra

och inte hatar varandra dödar varandra

genom beslut av gamla människor som känner varandra

och hatar varandra men inte dödar varandra.
 
//Dan