Fantastiska platser i mina hemtrakter, Ekomuseum, del 18, sista delen i denna serie om Ekomuseum. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 560 20230318

Jag avslutar serien om "Fantastiska platser i mina hemtrakter" som jag började den, nämligen med faktatexten om mina hemtrakter.

Vaggeryds kommun motsvarar socknarna Åker, Tofteryd, Hagshult, Bondstorp, Byarum och Svenarum.

Hembygdsföreningarna i dessa socknar gjorde för ett antal år sedan, närmare bestämt år 2015, ett fantastiskt arbete med förslag på mer an 100 sevärdheter att besöka. Här sattes då, på varje plats, upp en informativ skylt med uppgifter om platsens historia.

Jag besökte naturligtvis samtliga dessa platser med min kamera under sommaren år 2015 men det är först nu som jag för första gången presenterar dessa platser i bild och text.

Jag rekommenderar verkligen ett besök på platserna i detta spännande Ekomuseum.

I kommunen finns dessutom tätorterna Skillingaryd, Vaggeryd, Hok, Klevshult, Byarum, Svenarum och Bondstorp.

Åker, är en före detta församling i Växjö stift men sedan år 2014 ingår Åker i Skillingaryd församling. Området är en kuperad, mossrik skogsbygd väster om övre Lagan.

Cirka 150 fornlämningar är kända, drygt 20 rösegravar, ofta kvadratiska, tillhör bronsålder och äldre järnålder. Till sistnämnda period hör också elva mindre gravfält med bland annat resta stenar och domarringar. Ett stenkors med runinskrift är medeltida och finns i Åkers Hembygdspark.

Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och halvrunt kor byggdes under åren 1843–1845 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bland annat bevarats ett krucifix från cirka år 1500.

Hagshult, är en före detta församling i Växjö stift men sedan år 2014 ingår Hagshult i Skillingaryds församling. Området består av en kuperad och mossrik skogsbygd med odlingsmarker i höjdlägen öster om Lagadalens sandmoar.

Cirka 60 fornlämningar är kända, förutom ett par stenåldersboplatser, en hällkista och några bronsåldersrösen finns i huvudsak domarringar och resta stenar från äldre järnåldern, till stor del inom tre gravfält. Nuvarande bygd härrör från medeltiden.

Den tornlösa stenkyrkan är medeltida och tillbyggdes med ett smalare kor under åren 1751–1753. Långhusväggarna är rikt dekorerade med kalkmålningar från 1600-talet. Ett triumfkrucifix från cirka år 1300 samt en madonna från 1200-talet har bevarats liksom en skulpterad romansk dopfunt.

Tofteryd, är en före detta församling i Växjö stift men sedan år 2014 ingår Tofteryd i Skillingaryds församling. Området består av småbruten höglandsterräng med två stråk av höjdbebyggelse på sidorna av den plana, skogbeväxta Lagadalen.

Cirka 410 fornlämningar är kända, tre hällkistor är från stenåldern och ett 30-tal gravrösen från bronsåldern. Flertalet ligger inom 20 gravfält från äldre järnåldern, dominerade av stenkretsar och resta stenar, lämningar från yngre järnåldern saknas.

Kyrkan av sten med torn byggdes under åren 1833–1835 med användande av den föregående romanska kyrkans norra mur. Ett krucifix från 1400-talet och en skulpterad romansk dopfunt från cirka år 1200 har bevarats.

Byarums pastorat är ett pastorat i Östbo-Västbo kontrakt i Växjö stift som sedan år 2010 ingår i församlingen Byarum–Bondstorp. Pastoratet bildades år 1981 och består av följande församlingar Byarum-Bondstorps församling och Svenarums församling.

Byarum har höjdbebyggelse i två stråk kring sandslätt med skog i Lagadalens övre del.

Här finns cirka 660 fornlämningar, förutom 100 bronsåldersrösen uteslutande gravar av äldre järnålderns typ det vill säga resta stenar, domarringar och andra stenkretsar, kvadratiska stensättningar med mera, flertalet på ett 30-tal gravfält. Spår av bebyggelse under yngre järnåldern saknas helt, och den nuvarande bygden är av medeltida ursprung.

I Byarum fanns en kortare tid ett nunnekloster av Cisterciensorden men detta upphörde när nunnorna kort tid efter år 1222 flyttade till Sko i Uppland.

Kyrkan av sten härstammar till sina äldsta delar från cirka år 1200 men har fått sin nyklassicistiska dräkt under 1700-talet, koret från år 1758 är även gravkor för adelssläkten von Seth, korsarmarna är från år 1766 och tornet från år 1786. Södra korsarmens portal har romanska kolonner, ditflyttade från en äldre portal. Fragment av medeltida kalkmålningar är bevarade.

Godset Bratteborg blev säteri vid 1600-talets mitt och den timrade karolinska huvudbyggnaden i en våning är byggd på 1720-talet och senare tillbyggd.

Bondstorp, är en före detta församling som sedan år 2010 ingår i församlingen Byarum–Bondstorp, naturen är en höglänt och mossrik skogsbygd.

Fyra stenåldersboplatser samt cirka 25 andra fornlämningar är kända, flertalet på två gravfält från äldre järnåldern.

Kyrkan av timmer byggdes år 1693 och förlängdes mot öster med ett tresidigt kor år 1819. Det låga tornet ombyggdes vid en omfattande restaurering år 1953. En dopfunt från cirka år 1200 är bevarad.

Svenarum, är en församling i Växjö stift där naturen består av små dalbygder vid Hokaån–Härån samt bruten och mossrik, glesbebyggd skogsbygd.

Cirka 320 fornlämningar är kända, fyra hällkistor är från stenåldern och rösen från bronsåldern. Från äldre järnåldern är talrika domarringar, kvadratiska stensättningar och resta stenar kända, flertalet inom cirka 20 gravfält, av vilka endast ett har yngre inslag. En vikingatida runsten finns.

Kyrkan av sten, ursprungligen en romansk absidkyrka, härrör från 1200-talets början. Den förlängdes mot öster samt försågs med korsarmar och torn i flera etapper under åren 1783–1786 samt under åren 1806–1814. Altartavlan är målad av Pehr Hörberg år 1809.Braskabo 1807-1945.Braskabo 1807-1945.Braskabo 1807-1945.Braskabo 1807-1945.Braskabo 1807-1945.Braskabo 1807-1945.Braskabo 1807-1945.Braskabo 1807-1945.Braskabo 1807-1945.Vattenkällan Hoen.Vattenkällan Hoen.Vattenkällan Hoen.Vattenkällan Hoen.Vattenkällan Hoen.Vattenkällan Hoen.Vattenkällan Hoen.Vattenkällan Hoen.Vattenkällan Hoen, ligger nära gården Strängsbo.Vattenkällan Hoen, ligger nära gården Strängsbo.

Bästa hälsningar och på återseende!

Hjälp Ukrainas folk!

Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra

och inte hatar varandra dödar varandra

genom beslut av gamla människor som känner varandra

och hata varandra men inte dödar varandra.
 
//Dan